Categories
Helsemyndigheter Norsk

Diskriminering og stigmatisering

Norske myndigheter om forebyggende helsearbeid

Arbeiderpartiet inkluderer fetisj og bdsm

Arbeiderpartiet har en lang tradisjon med forebyggende helse- og rettighetsarbeid overfor seksuelle minoriteter generelt og fetisj/bdsm-gruppen spesielt.

I Sosial- og helsedepartementets “Handlingsplan mot hiv/aids-epidemien 1996-2000”, med forord av Arbeiderpartiets daværende helseminister Gudmund Hernes, fremheves viktigheten av “forebyggende og identitetsskapende arbeid” overfor den “marginaliserte og sårbare gruppe”, som også fetisj- og sm-miljøene representerer. Sammen med andre sårbare grupper er også homofile fetisj- og bdsm-organisasjoner sentrale i arbeidet for å øke “den følelse av egenverdi som skal til for å stille krav om, eller selv ønske å beskytte seg” mot hiv-smitte. Den homofile sm/fetisj-organisasjonen SLM-Oslo er fremhevet som “én av flere “sentrale organisasjoner i det hiv-forebyggende og identitetsskapende arbeidet” (s 33, 46).

Myndighetenes mangeårige identitetsskapende arbeid førte til at Helse- og omsorgsdepartementet ved statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen i brev av 4.12.2009, påla Helsedirektoratet å fjerne transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme som diagnoser i norsk versjon av sykdomslisten ICD-10. Diagnosene ble deretter fjernet fra det norske ICD-kodeverket 1.2.2010 begrunnet med den stigmatisering som gruppene opplever.

Bedre bdsm-gruppens identitet

Erkjennelse av egen sm-orientering, seksualitet og kjærlighet er ifølge Sosial- og helsedirektoratet, grunnleggende for identitet, velvære og helse, samt evnen til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer.

Jfr. tilskuddsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet til Smia-Oslo datert 25.4.2002. I tråd med Strategiplanen og tidligere handlingsplaner, formulerer brevet at
“Formålet med aktivitetene er å bedre sm-gruppens selvfølelse og identitet og derved skape grunnlag for å øke evnen til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer.”

I sitt tilskuddsbrev av 8.4.1996 til Verkstedet Smia poengterer Statens helsetilsyn viktigheten av “at det hiv/aids-forebyggende arbeidet differensieres i forhold til ulike miljøer og praksis”.

I brev til Verkstedet Smia av 22.3.1997 ser Statens helsetilsyn “positivt på at Verkstedet Smia gjør en innsats for å sosialisere personer i fetisj- og sm-miljøer til sikrere sex både når det gjelder smittevern og andre helserelaterte emner”.

Verkstedet Smia (www.smia-oslo.no), er en undergruppe av LLH-Oslo som arbeider for lesbiske, bifile og homofile sm/fetisj-personers menneskerettigheter.

Menneskerettigheter

Menneskerrettigheter og menneskeverd er et gjennomgående prinsipp for myndighetenes Sosial-og helsedepartementets strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer fra 2001 (jfr Del I, kap 4, side 14; Gjennomgående prinsipper for arbeidet.)

Strategiplanens Teorier om påvirkningspotensialet (Del II, kap 2. 3. 4, side 40), er i overensstemmelse med grunntankene i «Statlig informasjonspolitikk –Hovedprinsipper ». Her heter det blant annet:

Styrke selvfølelse og identitet

“[Målgruppens] medbestemmelse bidrar [] til å styrke selvfølelse og identitet, noe som [] er av avgjørende betydning for folks helse []. WHO definerer helsefremmende arbeid som den prosessen som gjør folk i stand til å få økt kontroll over og styrke, sin egen helse. Helsefremmende arbeid er ikke å manipulere eller tvinge folk til å handle på spesielle måter, men å styrke individet slik at det kan gjøre bevisste valg [].”

Synliggjøre marginaliserte grupper

Feministiske teorier, fokuserer videre på “erfaring og kunnskap hos marginaliserte grupper som ofte ellers ikke blir gjort synlig”. “Innfallsvinklene fra slike teorier har derfor nytteverdi i arbeid med å synliggjøre grupper som bl. a. [] homofile/lesbiske, []”

Farene ved stigmatisering og diskriminering

På den annen side poengterer Strategiplanen “farene ved stigmatisering og diskriminering av utsatte grupper i det forebyggende arbeid, samt viktigheten av en helhetlig tilnærming til seksuell identitet, seksuell helse og seksuell atferd.” (jfr bl.a. sidene 3, 13, 21, 26 og 40.)

Diskriminering hindrer sikrere sex

Diskriminering og lav selvfølelse hindrer sm/fetisj-gruppens evne til sikrere sex og til å ivareta egen helse.

Rapporten fra den offentlig oppnevnte britiske Lovkommisjonen i 1995 (no 139 1995 punkt 10.38), slår fast at trakassering og lav selvfølelse alvorlig hindrer homofile sm/fetisj-personers evne til sikrere sex og til å beskytte seg mot hiv-smitte. (www.revisef65.org/lawcomm1.html)